Allemandsretten i danmark.

 

Nogle få hovedpunkter præger vores daglige brug af naturen som lejrsted.

 

- Reglerne for brug af åben ild. Udgivet af beredskabsstyrelsen.

- Mark og vejfreds lovens regler for færden på vej og sti i det åbne land.

- Mark og vejfreds lovens regler for ophold på strand og klitarealer.

- Naturstyrelsens 1-2-3 regel for udvalgte offentlige skove.

 

Denne underside indeholder en oversigt over disse regler - med et forbehold for opståede ændringer og tolkninger. Husk at man altid når længst med sund fornuft.

 

 

Mine egne gode vildmarks pletter.

 

Vildmarksbassen.dk samler information om hot spots til den gode vildmarkstur her i udkantsdanmark. 

 

Tanken er at de kan danne grundlag for en mindre vildmarkstur - vandring, padling eller cykling.

 

Her skal tænkes på turen der opstår spontant, kræver begrænset forberedelse, og hvor overnatningen eksempelvis fint kan foregå på en god bålplads uden nødvendigvis at have adgang til vand (som du selv kan medbringe).

 

Husk selv at indhente de fornødne tilladelser for dit ophold på stedet !!!

 

Har du kendskab til et godt sted er du velkommen til at tilføje det og redigere i kortet på Google maps - eller kontakte mig med en position og en beskrivelse af objektet.

 

Det kræver en brugeradgang til Google Maps for selv at kunne tilføje og redigere i kortet, men til gengæld er kortet offentlig for redigering.

 

Jeg forbeholder mig dog som "ejer" af dokumentet, ret til at redigere i tilførte objekter, samt slette alt ikke relevant materiale.

 

 

Klik på ikonet, eller gå ind i "Relaterede undersider" i højre spalte.

Her er også links til "Skov & naturstyrelsens" vandretursfoldere i Danmark.

 

 

Beredskabsstyrelsens anbefalinger for brug af åben ild.

Beredskabsstyrelsen er i starten af 2013 kommet med nye regler for brugen af åben ild. Du kan hente og læse folderen på styrelsens hjemmeside:

 

 

Når du tænder et almindelig lille bål - også i bålfad - skal det være i god afstand til bygninger.

 

Som hovedregel gælder:

 • En afstand på 10 m fra bygninger med hårdt tag (gælder dog ikke hvis bålet er mindre end 80 cm i diameter)
 • En afstand på 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, f.eks. stråtag, og steder hvor der oplagres brandfarlige eller letantændelige stoffer.
 • Tænder du bål i naturen skal der også være 15 meter til nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og andet letantændelig vegetation og markafgrøder.
 • I skov bør du kun tænde bål på indrettede bålpadser

 

Der gælder fremover andre regler for større bål (over 120 cm i diameter eller diagonal) som f.eks. Skt. Hans bål.

Her skal afstanden til bygninger være større:

 

 • 30 m fra bygninger med hårdt tag.
 • 200 m fra bygninger med letantændeligt tag.
 • 200 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
 • 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.
 • 60 m fra letantændelige markafgrøder.

 

Ved jævn vind, det vil sige en vindhastighed på 5-8 m/s, hvor støv og papir løftes; kviste og mindre grene bevæger sig, fordobles afstanden til bygninger med hårdt tag der ligger i vindretningen.

 

 

Sådan er reglerne for offentlighedens færden på veje og stier i Danmark.

 

Læs også definitionerne nedenfor lovteksten.

 

Her er nogle relevante uddrag fra Miljøministeriets "Vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen":
"Private veje og stier i det åbne land

Dansk rets hovedregel om offentlighedens adgang til at færdes på veje og stier findes i Mark og Vejfredslovens § 17, der ifølge mark- og vejfredslovens § 2, stk. 3, også gælder for stier.

Efter mark- og vejfredslovens § 17 har offentligheden adgang til at færdes på veje og stier – men ejeren kan ved skiltning helt eller delvis forbyde adgangen.

Mark og vejfredslovens § 17: Den som uden ejerens tilladelse eller anden særlig hjemmel færdes på anden mands grund eller som færdes ad en privat vej, hvor det ved færdselstavle eller andet lovligt opslag er tilkendegivet, at færdsel af den pågældende art er forbudt, straffes med bøde.

I det åbne land begrænser Naturbeskyttelseslovens § 26 ejerens adgang til efter mark- og vejfredsloven at ”skilte sig ud af” offentlighedens adgang:

Naturbeskyttelseslovens § 26: Adgangen til færdsel ad veje og stier i det åbne land kan, for så vidt angår færdsel til fods eller på cykel, af ejeren ved skiltning efter bestemmelserne i mark og vejfredslovens § 17 kun helt eller delvis forbydes, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv. Adgang sker på eget ansvar.

Stk. 2. Ejeren kan på samme måde forbyde cykling på stier, hvor cykling medfører særlige problemer, og færdsel ad private enkeltmandsveje og -stier på dage, hvor der holdes jagt, eller hvor færdslen på grund af intensivt landbrugsarbejde kan være forbundet med fare.

Stk. 3. Amtsrådet kan helt eller delvis tilsidesætte et forbud mod gående og cyklende færdsel for gennemgående vejes og stiers vedkommende og i særlige tilfælde tilsidesætte et forbud mod ridning på gennemgående private fællesveje.

Strande og klitfredede arealer

Den almindelige strandadgangsret fremgår af naturbeskyttelseslovens § 22:

§ 22 stk. 1 Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation. Adgang sker på eget ansvar. Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april-30. september skal hunde føres i snor. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr. I perioden 1. september-31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen. Det samme gælder forsvarsanlæg og havneanlæg.

Stk. 3. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres.

Stk. 4. På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger."

 

Definitioner:

Overnatning og madlavning på stranden :

 

Et "kortvarigt ophold" er defineret som "ikke over en dag". Hvilket betyder at du foreksempel gerne må overnatte på stranden, når bare du ikke sover og er der længere end en dagslængde, og at de øvrige regler som f. eks. afstand til beboelse er overholdt.

 

Du må ikke campere eller slå telt op (lave en lejr), men det er tilladt at ligge i en sovepose, og skabe ly for sig selv ved hjælp af eksempelvis en kajak og en presenning.

 

Det fremgår også at det er tilladt at lave bål på stranden. Der kan dog 

være lokale forbud mod åben ild, hvilket du som bruger bør undersøge.

 

Generelt er der altså intet i vejen for at tage sin mad og sin sovepose med til stranden, allerbedst kombineret med en fisketur eller en tur i kajakken :-)

 

 

Og så gentager jeg lige 1-2-3 reglen, som er en lempelse i forhold til ovenstående for mange statsskove.

 

Den gælder i mange af naturstyrelsens skove. Der er somregel opsat et teltningskilt ved tilgangsvejene. Skiltet er ca. 10x10 cm, og sidder typisk på de røde bompæle ved adgangsvejene.

 

Det betyder at man kan overnatte i de berørte statsskove udenfor veje og stier efter følgende regler:

 

 • Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted.
 • Man må højst slå to telte op samme sted.
 • Teltene må maks. være tre-personers telte
 • Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje.
 • Det er kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser.
 • Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket fx Trangia. Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale.
 • Vær opmærksom på, at en skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Evt. lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt evt. med opsatte skilte ved skovenes indgange
 • Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje.
 • Teltning ikke er tilladt på de strandbredder og klitter, som hører til visse af skovområderne.
 • Efter endt brug skal man rydde op efter sig og tage sit affald med

 

Se mere om hvor og hvordan på skov og naturstyrelsens hjemmeside:

http://www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiv/overnatning/friteltning/

 

 

 

Opdatering af siden »

 

Siden bliver opdateret efter behov, og der laves et overordnet månedligt gennemsyn af Vildmarksbassen.dk

 

 

Indholdet på denne side »

 

-Mine egne gode vildmarkspletter

-Beredskabsstyrelsens anbefaling

 for brug af åben ild.

-Sådan er reglerne for offentlighedens

 færdsel på veje og stier i danmark

-Definitioner: Ophold og madlavning

 på stranden

-Statsskovenes 1-2-3 regel

 

 

 

Relaterede undersider »

 

Vildmarksbilleder

Fjeldkompendiet

Vildmarksgodter

Vildmarks spots

I vildmarken - 2009 Side til inspiration

 

 

 

Gode links »

 

Michael Markussen's hjemmeside

Allemandsretten i Sverige

Allemandsretten i Norge

Skov og naturstyrelsen

Overnatning i det fri

Vandretursfoldere i Danmark

Vandreforeningen Fodslaw

Hardangervidda

Visit Norway

Møsvatn

 

 

 

Vildmarksbassen.dk © 2008 • Rettigheder og nyheder

 

Velkommen til Vildmarksbassen.dk

 

Hjemmesiden for friluftlivet på det nære plan, og et lille indblik i livet hos en friluft-entusiastisk familie.

Vildmarksbassen.dk